Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTT

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTT

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289080, niniejszym zawiadamiam, że zwołuje zgodnie z §27, § 28 i §53 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (”Zgromadzenie”) w pierwszym terminie na dzień 7 grudnia 2017 r. o godz. 13:00, a w przypadku braku kworum (zgodnie z §30 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego)  w drugim terminie na dzień 7 grudnia 2017 r o godz. 13:15 w Copernicus Toruń Hotel Bulwar Filadelfijski 11- Sala Wykładowa.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu PTT
2.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Omówienie zmian w Statucie
6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nowego Statutu PTT.
7.     Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

______________________________________
prof. dr hab. med. Anhelli Syrenicz
Prezes ZG PTT
 

Projekt nowego Statutu