Walne Zgromadzenie Członków PTT

Walne Zgromadzenie Członków PTT

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego niniejszym zawiadamia, że zwołuje zgodnie z §25 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (”Zgromadzenie”) w pierwszym terminie na dzień́ 29 września 2023 r. o godz. 18:30, a w przypadku braku kworum (zgodnie z §30 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego)  w drugim terminie na dzień́ 29 września 2023 r. o godz. 18:45 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin. 

 

Porządek obrad: 

 

1.             Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu PTT 

2.             Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

3.             Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

4.             Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5.             Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

6.             Przyjęcie porządku obrad. 

7.             Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego.  

8.             Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej. 

9.             Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w trakcie trwania kadencji. 

10.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w trakcie trwania kadencji. 

11.          Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Prezesa PTT. 

12.          Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu PTT. 

13.          Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. 

14.          Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej. 

15.          Sprawy wniesione. 

16.          Wolne wnioski. 

17.         Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

z wyrazami szacunku

______________________________________

Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz

Prezes ZG PTT